Regulamin sklepu internetowego

1. Informacje ogólne

1.1.        Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.paper.koiki.pl prowadzony jest przez Joannę Kokoć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Koiki Joanna Kokoć z siedzibą w Zalasewie przy ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 365525501, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 6652684921.

Dane kontaktowe:

a)    adres pocztowy:

Joanna Kokoć

Koiki Joanna Kokoć

Zalasewo ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1

62-020 Swarzędz

powiat poznański

woj. Wielkopolskie

b)    adres poczty elektronicznej:

paper@koiki.pl

 

c)    numer telefonu do Joanny Kokoć Koiki Joanna Kokoć prowadzącej Sklep internetowy: tel. (+48) 697 775 055, czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 14.00 do 18.00.

1.2.        Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Joanny Kokoć prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Koiki Joanna Kokoć i użytkowników Sklepu internetowego.

1.3.        Strona internetowa Sklepu prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

1.4.        Przed rozpoczęciem procesu zakupów/korzystania ze Sklepu internetowego każdy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.

 1. Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu

2.1.        Sklep – Sklep internetowy www.paper.koiki.pl prowadzony przez Joannę Kokoć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Koiki Joanna Kokoć z siedzibą
w Zalasewie przy ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędz zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 365525501, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 6652684921 sprzedającą towary wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

2.2.        Sprzedawca – Joanna Kokoć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Koiki Joanna Kokoć z siedzibą w Zalasewie przy ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędz zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 365525501, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 6652684921, prowadzącą Sklep.

2.3.        Regulamin – niniejszy dokument;

2.4.        Towar – produkty oferowane do zakupu w Sklepie;

2.5.        Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.6.        Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 lat, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych,
a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta
ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

2.7.        Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej
z prowadzącą Sklep Joanną Kokoć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Koiki Joanna Kokoć niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;

2.8.        Zamówienie – oświadczenie woli dot. zakupu towaru/towarów złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w momencie składania zamówienia, formę zapłaty, warunki dostarczenia towaru, będąca ofertą złożoną przez Klienta;

2.9.        Zamówienie indywidualne – każdy Towar z aktualnego asortymentu Sklepu, który nie jest aktualnie dostępny w magazynie Sklepu, produkowany według specyfiki Klienta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.10.     Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna;

2.11.     Konto Klienta – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;

 1. Informacje techniczne

3.1.        Administratorem Sklepu internetowego jest Joanna Kokoć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Koiki Joanna Kokoć z siedzibą w Zalasewie przy ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędz zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 365525501, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 6652684921.

3.2.        Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe tylko przy spełnieniu poniżej wskazanych minimalnych wymagań technicznych :

-         posiadanie komputera albo innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet,

-         posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym przeglądarki internetowej,

-         posiadanie konta poczty elektronicznej.

 1. Towary i cena

4.1.        Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski oraz poza granicami Polski wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

4.2.        Sklep internetowym umożliwia Klientowi zakup: specjalistycznych papierów, wykonywanych ręcznie w Japonii, wykorzystywanych w konserwacji zabytków, pracach artystycznych oraz dekoracji wnętrz; papierów maszynowych oraz półmaszynowych nawiązujących do tradycyjnych technik i wzorów wykorzystywanych w dekoracji wnętrz oraz w poligrafii; ręcznie wykonywanych produktów z papieru japońskiego tj. notesy, etui na tablet, etui na telefon; specjalistycznych pędzli dostosowanych do pracy z papierem, używanych
w konserwacji zabytków; elementów do wykonywania zwoju japońskiego, parawanów oraz drzwi przesuwnych; grafik japońskich.

4.3.        Wszystkie Towary dostępne w asortymencie Sklepu są wykonywane według specyfiki Klienta, służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
z wykorzystaniem wybranego z bazy: zdjęcia lub grafiki.

4.4.        Część Towarów z asortymentu Sklepu jest dostępna w pojedynczych ilościach
w magazynie i nie stanowi Indywidualnego zamówienia.

4.5.        Na stronie Sklepu, prezentowane są wszystkie dostępne w Sklepie Towary, w tym ich zdjęcia i informacje zawierające ich szczegółowe opisy, ceny, a także ich dostępność w magazynie.      

4.6.        Zdjęcia wszystkich Towarów umieszczone na stronie Sklepu zostały wykonane
z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów
w wyglądzie produktów i odwzorowania ich rzeczywistego wyglądu –
w szczególności barwienia papieru, wzoru, formy i struktury. Istnieje możliwość, że dany Towar może się różnić od tego co zostało przedstawione na zdjęciach (różnice w strukturze, barwach, formie). Papier japoński – materiał, z którego wykonywanych jest większość dostępnych w Sklepie Towarów, ma swoje specyficzne właściwości i nie ma możliwości wykonania dwóch identycznych produktów. Każdy wykonany Towar ma swoje indywidualne cechy.       

4.7.        Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są w następujących walutach : złotych polskich, euro, koronie czeskiej, koronie norweskiej, franku szwajcarskim, koronie szwedzkiej, funta szterlinga, koronie duńskiej, dolarze amerykańskim, dolarze kanadyjskim i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jest ceną Towaru.
Podane ceny nie obejmując kosztów wysyłki.

 1. Rejestracja i logowanie

5.1.        Sklep oferuje drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta Klienta na stronie Sklepu internetowego.
Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.2.        Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu
we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji (nie dotyczy Zamówień indywidualnych) zmiany adresu wysyłki.

5.3.        Do założenia konta w Sklepie internetowym konicznym jest naciśnięcie na stronie Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja”.

5.4.        Koniecznym do zarejestrowania konta w Sklepie internetowym jest wypełnienie formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. Aby dokonać rejestracji konta niezbędnym jest zapoznanie się
i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy zakładaniu konta.

5.5.        Umowę o świadczenie usługi konta Klienta można wypowiedzieć w każdej chwili, bez wskazywania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby wypowiedzieć umowę Klient może w szczególności przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paper@koiki.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy: Joanna Kokoć Koiki Joanna Kokoć Zalasewo ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędzwskazany w niniejszym Regulaminie, prośby usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), która służyła do rejestracji konta.

5.6.        Joanna Kokoć prowadząca Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

5.7.        Joanna Kokoć prowadząca Sklep może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie
o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przy rejestracji konta w Sklepie internetowym.

 1. Składanie zamówień 

6.1.        Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.paper.koiki.pl dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

6.2.        Klient może przeglądać Towar znajdujący się w asortymencie Sklepu, a także składać zamówienia bez konieczności rejestrowania Konta Klienta, o którym mowa w punkcie 5 Regulaminu.

6.3.        Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.  

6.4.        Podstawowym elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych i adresowych wskazanych w formularzu zamówienia dostępnego na stronie Sklepu. Do złożenia zmówienia niezbędnym jest również podanie numeru kontaktowego do Klienta.

6.5.        W celu złożenia Zamówienia dot. Towaru aktualnie dostępnego w magazynie Sklepu Klient powinien dokonać następujących czynności: dokonać wyboru Towaru, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy (adres dostawy i faktury/dokumentu mogą być różne), sposobu płatności, wypełnić formularz zamówienia, następnie zatwierdzić zamówienie, co odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „wyślij zamówienie” i w następstwie czego wysłana zostaje na adres e-mail Klienta wiadomość zawierająca wszystkie istotne elementy złożonego zamówienia. Przesłany Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towaru prze Klienta. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.      

6.6.        Naciśniecie na przycisk „wyślij zamówienie” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty za towar.

6.7.        Klient, który zarejestrował konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

6.8.        Do momentu zatwierdzenia wyboru i zakupu Towaru przyciskiem „wyślij zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów
w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towaru.

6.9.        Klient ma możliwość złożenia Zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W tym celu, Klient kompletując wstępne zamówienie, może wybrać model Towaru, którym jest zainteresowany spośród przedstawionych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, określając
w formularzu zamówienia jego właściwości lub nadając cechy ściśle związane
z jego osobą.

6.10.     Sprzedawca po otrzymaniu wstępnego zamówienia dot. Zamówienia indywidualnego kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem wiadomości
e-mailowej na wskazany przez niego adres e-mailowy lub telefonicznie na podany przez niego numer telefonu, w celu uzgodnienia szczegółów Zamówienia indywidualnego.
Po uzgodnieniu szczegółów Zamówienia indywidualnego Klient otrzyma na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje
o Zamówieniu Towaru (wartość Towaru, ilość Towaru, wybrany rodzaj dostawy
i płatności oraz danych teleadresowych Klienta). Od tego momentu Klient nie ma możliwości dokonywania zmian w Zamówieniu. Przesłany Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towaru prze Klienta.
Po otrzymaniu w/w potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.      

6.11.     Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty Joannie Kokoć prowadzącej Sklep zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

6.12.     W zależności od wyboru przez Klienta waluty, Klient może wybrać następujące formy płatności za ceny zamówionego Towaru oraz kosztów dostawy :

-         Waluta: polski złoty oraz inna niż euro:

 1. tradycyjny przelew bankowy na konto Sklepu: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym momencie, nie przekraczającym
  5 dni od daty złożenia Zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się
  po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu

Numer konta : Bank Zachodni WBK 82 1090 1450 0000 0001 3356 2735

Dane do przelewu : Joanna Kokoć

       Koiki Joanna Kokoć

       Zalasewo ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1

       62-020 Swarzędz

 

Tytuł do przelewu : Numer Zamówienia oraz imię i nazwisko lub nazwa   osoby zamawiającej

 1. karta płatnicza (w tym kredytowa) lub przelewem elektronicznym.
  W tym przypadku Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych „Przelewy24” i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu Operatora płatniczego wymaga dokonania rejestracji w tym serwisie płatniczym. Za dzień otrzymania płatności ceny oraz kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego.

-         Waluta: euro

 1. tradycyjny przelew bankowy na konto Sklepu: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym momencie, nie przekraczającym
  5 dni od daty złożenia Zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się
  po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu

Numer konta : Bank Zachodni WBK Swift/BIC: WBKPPLPP IBAN:

   PL 55 1090 1450 0000 0001 3356 2833

 

Dane do przelewu : Joanna Kokoć

       Koiki Joanna Kokoć

       Zalasewo ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1

       62-020 Swarzędz

 

Tytuł do przelewu : Numer Zamówienia oraz imię i nazwisko lub nazwa   osoby zamawiającej

 1. karta płatnicza (w tym kredytowa) lub przelewem elektronicznym.
  W tym przypadku Klient zostaje automatycznie przekierowany
  do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych „Przelewy24” i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu Operatora płatniczego wymaga dokonania rejestracji w tym serwisie płatniczym. Za dzień otrzymania płatności ceny oraz kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego.

6.13.     Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.
Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem w zależności od docelowego miejsca dostawy.

6.14.     Do każdego zamówionego Towaru Sklep dołącza paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym Sklep telefonicznie lub mailowo.

6.15.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu internetowego.

6.16.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

6.17.     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

 1. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

7.1.        Poprawnie złożone Zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego
w formularzu.

7.2.        Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest podanie podczas składania Zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu)
i adresowych do wysyłki.

7.3.        Zamówienia, w których nie wskazano powyższych danych lub są one niepełne nie będą przyjmowane do realizacji.

7.4.        Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 14:00 – 18:00.

 1. Realizacja zamówienia

8.1.        Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności
za Towar oraz koszt dostawy. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty.

8.2.        Brak otrzymania płatności za Towar oraz koszt dostawy na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (Przelew24)
w terminie 5 dni od dnia założenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji Klient może ponownie złożyć Zamówienie.

8.3.        W przypadku gdy Zamówienie dotyczy Towaru dostępnego w magazynie Sklepu, Towar wysyłany jest w terminie 1 – 3 dni roboczych, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania kwoty przez Sprzedawcę (przy wyborze tradycyjnego przelewu bankowego), a w terminie 1 – 3 dnia roboczych,
a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego (przy przelewie elektronicznym).

8.4.        W przypadku Zamówień indywidualnych data realizacji Zamówienia ustalona jest każdorazowo indywidualnie z Klientem (w formie e-mailowej lub telefonicznej) podczas składania Zamówienia i wynosi do 12 tygodni od momentu jego złożenia.

8.5.        W przypadku niedostępności zamówionego Towaru, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika Sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty
w przypadku przedpłaty na konto).

 1. Sposób i termin dostawy

9.1.        Towary zamówione w Sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu jednorazowego zamówienia.

9.2.        Wszystkie zamówienia są wysyłane  za pomocą firm kurierskiej DPD.

9.3.        O wysłaniu przesyłki Towaru Klient zostanie powiadomiony droga e-mailową.

9.4.        Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1 dzień roboczy od dnia nadania dla przesyłki krajowej. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych uzależniony jest od wybranego przez Klienta kraju doręczenia.

9.5.        W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

10.1.     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa.

10.2.     Powyżej wskazane prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w stosunku do Zamówień Towarów dostępnych aktualnie w magazynie Sklepu,
nie stanowiących Zamówienia indywidualnego.    

10.3.     Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji
o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Joanna Kokoć Koiki Joanna Kokoć Zalasewo ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędz z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: paper@koiki.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.4.     Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.5.     Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

10.6.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10.7.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.8.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zwracanego Towaru powiększonej o koszt najtańszej oferowanej przez Sklep wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Kupującemu w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w zawieraniu Umowy sprzedaży, Kupujący może wyrazić zgodę na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru.

Do pobrania --FORMULARZ-- ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia
od umowy)


Ja ............................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy ..................................

Imię i nazwisko ............................................

Adres ............................................................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data i Podpis ..............................................................

10.9.     Wszystkie Towary dostępne w Sklepie, poza Towarami aktualnie dostępnymi
w magazynie Sklepu, (Indywidualne zamówienie) są rzeczami wykonanymi zgodnie ze specyfiką Klienta, ściśle związane z osobą Klienta, służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wobec powyższego, odstąpienie od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni przy tego rodzaju Towarze nie przysługuje (art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy).

 

 1. Reklamacje

11.1.     Sklep jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych
i prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności
z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru.

11.2.     W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sklep o istniejących wadach pisemnie, mailowo. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: imię i nazwisko, adres
do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sklepu wadliwy towar na adres Joanna Kokoć Koiki Joanna Kokoć Zalasewo ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędz ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dokument zakupu.

11.3.     Klientowi na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego przysługują poniżej wskazane uprawnienia:

a)    oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, albo

b)    żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

11.4.     Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu reklamacji wraz z wadliwym towarem rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji.
O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sklep zawiadomi Klienta zgodnie
z danymi podanymi w reklamacji.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1.     Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

b)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c)    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

d)    Konsument może korzystać z alternatywnej, pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji
i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą w naszym sklepie internetowym umową. Platforma znajduje się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej stanowiący pierwszy punku kontaktu to: paper@koiki.pl.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji
i    dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są
w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników       konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy      ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz      pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:     www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,    www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. Dane osobowe i polityka prywatności

 

13.1.     Administratorem danych osobowych Klientów podanych przez Klientów przy rejestracji, składaniu Zamówienia jest Joanna Kokoć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Koiki Joanna Kokoć z siedzibą w Zalasewie przy ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 365525501, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 66526849214.

13.2.     Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora – zgodnie z wolą Klientów – w celu należytego wykonania zawartej Umowy Sprzedaży.

13.3.     Dane osobowe nie są udostępniane osobą trzecim. W przypadku jednak Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sklep przekazuje dane podmiotom biorących udział w realizacji złożonego zamówienia celem dostarczenia Klientowi zamówionego towaru, tj. DPD Strefa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie realizującemu przesyłki na zlecenie Sklepu. Sprzedawca przekazuje również dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935/ spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60 – 327) ul. Kanclerska 15 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000306513. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

13.4.     Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie w tym przedmiocie może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu: Joanna Kokoć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Koiki Joanna Kokoć
z siedzibą w Zalasewie przy ul. os. Osiedle Ułańskie 31 lok. 1, 62-020 Swarzędz, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu
na adres: paper@koiki.pl.

13.5.     Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie określnych w niniejszym Regulaminie danych osobowych koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tej Umowy Sprzedaży.

13.6.     Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (tak zwane „ciasteczka”). Pliki cookies
to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje, które to są zapisywane
w systemie informatycznym Użytkownika Sklepu, tj. na komputerze, telefonie, lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się ze Sklepem Internetowym. Zapisane informacje możliwe są do odczytania przez Sklep Internetowy.
Pliki te gromadzą dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a głównym ich celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania
z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dopasowania stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań indywidulanego Użytkownika (tzw. personalizacja), aby monitorować aktywność na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkownika.  

13.7.     Pliki cookies są używane przez Sklep za zgodą Użytkownika, która może być przez niego wyrażona poprzez właściwe ustawienia oprogramowania, przede wszystkim przeglądarki internetowej, zainstalowanego na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zasobów Sklepu Internetowego. Użytkownik Sklepu Internetowego może także ograniczyć albo wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce. W tym celu Użytkownik ustawią swoją przeglądarkę, aby blokowała lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu,
za pomocą którego przegląda zawartość Sklepu Internetowego. Powyższe ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu Internetowego oraz mogą utrudniać funkcjonalność niektórych opcji dostępnych na stornie internetowej Sklepu.  

13.8.     Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

14.1.     Sprzedawca nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.

14.2.     Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
z ważnych przyczyn w szczególność związanych ze zmianą przepisów prawa; zmianą sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sytuacji gdyby zmiana Regulaminu powodowała wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. Nadto Sprzedawca podaje, zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

14.3.     Regulamin a także zawarte na jego podstawie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

14.4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

14.5.     Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.

14.6.     Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte
w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub
w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.

14.7.     Aranżacje wnętrz przedstawione na stronie Sklepu z wykorzystaniem Towarów dostępnych w Sklepie, a także niektóre elementy aranżacji nie stanowią oferty handlowej Sklepu.

14.8.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

14.9.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

14.10.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.